Meno, ktoré uvediete sa zobrazí na zozname darcov pod výzvou. V prípade, že si neželáte uviesť svoje meno, uveďte pseudonym. Uvedením svojho pravého mena prispevate k zachovaniu dôveryhodnosti nášho portálu. Veľmi pekne ďakujeme.

Uvedením e-mailu nám umožníte: poďakovať Vám, odoslať Vám potvrdenie o prijatí daru a poslať info ako Váš dar zmenil život človeku.


Radi by sme vás i my obdarovali výnimočnou maličkosťou. Prijatím nášho prekvapenia, urobíte radosť a oceníte šikovnosť a zručnosť ľudí s postihnutím.

Iná suma

Tento text sa zobrazí v tabuľke darcov pri vašom mene
Pravidlá služby Ďakujeme.sme.sk:
Rules of Ďakujeme.sme.sk:

Pravidlá poskytovania darov prostredníctvom dakujeme.sme.sk

Občianske združenie WellGiving registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 16.6. 2005 pod číslom VVS/1-900/90-26275, sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava sa venuje správe darcovského portálu www.dakujeme.sme.sk.

Darcom umožňuje darovať. Rodinám a ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, organizáciám (ďalej „organizácie") umožňuje napísať svoj príbeh, osloviť darcov a získavať dary.

O príbehoch prezentovaných na DAKUJEME.SK

Systém dakujeme.sme.sk vám umožňuje darovať alebo získavať dary pre konkrétnych ľudí ako aj pre neziskovú organizáciu, ktorá je registrovaná na dakujeme.sme.sk. Údaje a informácie zverejnené v príbehoch registrovaných v dakujeme.sme.sk boli priamo overené tímom združenia na základe predložených oficiálnych dokumentov (IČO, výpis z banky, lekárske potvrdenia o zdravotnom stave, výpis z účtu banky, v ktorej vedú svoj účet. To znamená, že darcom zaručujeme, že údaje týkajúce sa žiadateľov o podporu sú korektné, presné a aktuálne.
 

Výber obdarovaného

Výber prijímateľa daru zostáva v plnej miere na darcovi. Správca stránky dakujeme.sme.sk umožňuje ktorejkoľvek neziskovej organizácii, fyzickej osobe registrovať sa a spolupracovať. Správca stránky nelimituje darcovi jeho/ jej výber spomedzi neziskových organizácií a fyzických osôb žiadnymi obmedzeniami.

Dakujeme.sme.sk si vyhradzuje právo zrušiť ktorýkoľvek profil, resp. výzvu( príbeh zameraný na získavanie darov pokiaľ prijímateľ darov vyjadrí svoju požiadavku na jej zrušenie, alebo aktivity zamerané na získavanie darov sú život ohrozujúce, majú rasistický podtext, obsahujú nabádanie na hlasovanie vo voľbách, referende a pod, resp. obsahujú fotografie alebo text, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi.

Použitie daru obdarovanými organizáciami

DAKUJEME.SK nenesie zodpovednosť súvisiacu s použitím daru zo strany obdarovaného. Obdarovaný má možnosť použiť dar na iný účel ako pôvodne plánoval/ prípadne na všeobecnú činnosť. Túto skutočnosť uvádzame z toho dôvodu, že obdarovanému sa nie vždy podarí získať celkovú cieľovú sumu potrebnú na naplnenie cieľa.
 

Poplatky

Systém DAKUJEME.SK si účtuje poplatok vo výške 0-4% z každej transakcie realizovanej prostredníctvom www.dakujeme.sk.

Tento sa skladá z  poplatoku spojeného  s nákladmi na vedenie verejnej zbierky a bankového  poplatku  za prijatie každého daru .

Poplatok strhávame na pokrytie mesačných poplatkov za vedenie účtov vo všetkých bankách cez ktoré prijímame dary, náklady na doménu a hosting, poplatky za internet, telefón, poštovné (odoslanie darovacích zmlúv obdarovaným) a vedenie účtovníctva. Práca na systéme dakujeme.sme.sk je realizovaná na dobrovoľníckej báze.

V prípade, že si darca neželá, aby poplatok spojený s nákladmi na vedenie verejnej zbierky bol strhnutý z jeho/ jej daru, rešpektujeme toto želanie. Je potrebné odoslať e-mail na adresu kamila(zavináč)dakujeme.sk a uviesť túto požiadavku.

Ochrana hesla darcu

Každému darcovi po poskytnutí prvého daru je vygenerované heslo, ktoré mu/ jej umožňuje darovať rýchlo a jednoducho (opakovane). Heslo darcu je dôverná informácia a je zodpovednosťou každého darcu, aby ho udržal v diskrétnosti.

Ochrana osobných údajov

Ak si darca praje, aby jeho/ jej meno zostalo nezverejnené rešpektujeme jeho/ jej rozhodnutie a príjemcovi daru nebudú poskytnuté žiadne osobné data darcu.
 

Spôsob poukázania daru

Všetky prijaté dary po odpočítaní bankových poplatkov a transakčného poplatku budú zasielané prevodom na účty obdarovaných organizácii v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca.

Minimálna výška finančného daru je 7 Eur. Maximálna výška daru je neobmedzená, závisí iba od rozhodnutia darcu. Dakujeme.sme.sk spracováva iba platby a dary poskytnuté online prostredníctvom www.dakujeme.sk.
 

Vystavenie darovacej zmluvy

Správca stránky www.dakujeme.sme.sk sa zaväzuje vystaviť darovaciu zmluvu na základe požiadavky darcu.
 

Zmena obsahu a funkcionalít stránky

DAKUJEME.SK sa plnej miere zaväzuje zabezpečiť plynulé fungovanie stránky www.dakujeme.sme.sk, Vyhradzuje si právo upravovať a vypustiť ktorýkoľvek obsah stránky bez upozornenia. Zároveň si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť obsah týchto „Pravidiel poskytovania darov prostredníctvom dakujeme.sme.sk" bez upozornenia.
 

Ukončenie spolupráce

Využívanie služieb poskytovaných dakujeme.sme.sk je možné kedykoľvek ukončiť.
 

Záverečné ustanovenie

Darca zaslaním finančného daru prehlasuje, že sa pozorne oboznámil s Princípmi poskytovania finančnej pomoci prostredníctvom dakujeme.sme.sk a súhlasí s nimi.

Tieto princípy poskytovania finančnej pomoci platia od 1.1.2007 a ich aktuálne znenie je zverejnené na www.dakujeme.sme.sk.


* Vyplnenie týchto položiek je povinné