Vyúčtovanie verejnej zbierky Dakujeme.sk

Vec: Vyúčtovanie verejnej zbierky Dakujeme.sk SVS-OVS3-2015/022704

Usporiadateľ verejnej zbierky:Občianske združenie WellGiving zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom SVS-OVS3-2014/025046, Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO: 31808549, dátum vzniku: 16.6.2005.

Miesto konania: Územie Slovenska

Čas konania: 1.9.2015 – 31.5.2016

Verejná zbierka sa uskutočnila za účelom vyzbierania finančných prostriedkov na tieto účely:

a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt

b) ochrana ľudských práv

c) ochrana a tvorba životného prostredia

d) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt

e) ochrana zdravia

f) rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy

g) rozvoj dobrovoľníckej činnosti

h) obhajoba práv  znevýhodnených skupín fyzických osôb

i) na liečebné pobyty, rehabilitačné pomôcky, a iné možnosti zlepšenia zdravotného stavu detí, mladých ľudí a dospelých s postihnutím, resp. trpiacimi inými vážnymi ochoreniami, ľuďom a rodinám v núdzi a na podporu činnosti a rozvoja verejnoprospešných aktivít a projektov neziskových organizácií.

Verejná zbierka prebiehala zasielaním finančných prostriedkov na osobitné účty zriadené na tento účel v peňažných ústavoch, konkrétne: 2628076464/1100 Tatra banka, a. s. a 0189551083/0900 Slovenská sporiteľňa, a. s.

Osoba zodpovedná za vykonanie zbierky: Mgr. Martina Tvrdoňová, Muškátová 23, 900 55 Lozorno, email: tvrdonova(zavinač)dakujeme.sk, 0949 428 239.

Čistý výnos zbierkyje 193 564,77 eur.

Čistý výnos zbierkyvo výške 193 564,77 eur bol poukázaný v súlade so schváleným účelom zbierky v priebehu zbierky a počas mesiaca jún 2016. Čistý výnos zbierky bol poukázaný v súlade so schváleným účelom zbierky.

Náklady spojené s organizovaním zbierky sú 3 513,63 eur.

Hrubý výnos dobrovoľných peňažných prostriedkov na účty:2628076464/1100 Tatra banka, a. s. a 0189551083/0900 Slovenská sporiteľňa, a. s. dosiahol výšku 197 077,58 eur.

Celkový hrubý výnos za obdobie 1.9.2015 až 31.5.2016 je 197 078,40 eur.

Úroky z vkladov súna účte:2628076464/1100 Tatra banka, a. s. vo výške 0,49 eur a na účte 0189551083/0900 Slovenská sporiteľňa, a. s. sú vo výške 0,33 eur.

Zoznam obdarovaných ľudí a verejnoprospešných organizácií nájdete TU