Pravidlá spolupráce

Pravidlá spolupráce fyzických osôb a organizácií registrovaných na dakujeme.sme.sk s OZ WellGiving

Občianske združenie WellGiving registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 16. 6. 2005 pod číslom VVS/1-900/90-26275, sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava sa venuje správe a prevádzke darcovského portálu www.dakujeme.sme.sk. Darcom umožňuje darovať, rodinám a organizáciám, ktoré potrebujú pomoc, umožňuje osloviť darcov a získavať dary. OZ WellGiving vlastní doménu dakujeme.sk, ktorú presmerováva na doménu dakujeme.sme.sk.

Dakujeme.sk  je registrovane na Ministerstve vnútra  ako verejná zbierka. 

Nižšie uvedené body obsahujú pravidlá pre zapojenie sa fyzickej osoby alebo organizácie do systému dakujeme.sme.sk a využívanie jeho služieb.

Vyplnením a zaslaním registračného formuláru organizácia, resp. fyzická osoba súhlasí s Pravidlami spolupráce s dakujeme.sme.sk. Organizácia, resp. fyzická osoba sa následne stáva súčasťou registra.

Pravidlá spolupráce s dakujeme.sme.sk platia od 1.1.2007 a ich aktuálne platné znenie je zverejnené na www.dakujeme.sme.sk.

 

1. Nadobudnutie platnosti

Pravidlá spolupráce s OZ WellGiving na stránke dakujeme.sme.sk nadobúdajú platnosť pre organizáciu, resp. fyzickú osobu od dátumu prijatia e-mailovej notifikácie o registrácii od dakujeme.sme.sk. Platnosť je na dobu neurčitú.

 

2. OZ WellGiving sa zaväzuje:

2.1. Viesť zberný účet 0189551083/0900 v Slovenskej sporiteľni a zberný účet 2628076464/1100 v Tatra banke, na ktoré prichádzajú všetky dary patriace organizáciám.

2.2. Poskytovať služby darcom, ktorí majú záujem darovať finančné prostriedky organizáciám prostredníctvom internet bankingu, kreditnej alebo debetnej karty na stránke www.dakujeme.sme.sk.

2.3.Všetky dary prijaté na účty v bode 2.1. po odpočítaní bankových poplatkov a poplatku spojeného s nákladmi na správu stránky, ktorý zahŕňa internet, telefóny, účtovníctvo, poštovné, budú zasielané prevodom na účty organizácii, resp. fyzických osôb v prvý pracovný týždeň nasledujúceho mesiaca.

 

3. Podpora a potvrdenie o prijatí daru/-ov

3.1. OZ WellGiving sa zaväzuje poslať potvrdenie o prijatí daru každému darcovi, ktorý realizoval platbu cez www.dakujeme.sme.sk prostredníctvom e-mailu.

3.2. OZ WellGiving poskytuje darcom technickú podporu prostredníctvom kontaktnej adresy kamila(zavináč)dakujeme.sk.

 

4. Ochrana osobných údajov

4.1. Ak si darca praje, aby jeho meno zostalo nezverejnené, dakujeme.sme.sk rešpektuje jeho rozhodnutie a príjemcovi daru nebudú poskytnuté žiadne osobné data darcu.

4.2. V prípade, že darca vyjadrí súhlas, OZ WellGiving poskytne jej/ jeho osobné údaje (meno a priezvisko, kontakt) i prijímateľovi jej/ jeho daru, t.j. obdarovanej organizácii resp. fyzickej osobe.

 

5. Zodpovednosti organizácie

5.1. Organizácia, resp. fyzická osoba zodpovedá za obsah, ktorý predloží a následne je zverejnený na dakujeme.sme.sk.

5.2. Organizácia je povinná informovať OZ WellGiving o nasledovných zmenách:

a) zmena štatutárneho zástupcu organizácie

b) zmena právnej formy organizácie

c) zmene kontaktných a iných údajov uvedených v profile organizácie

d) zmena bankového účtu

5.3. Fyzická osoba je povinná informovať OZ WellGiving o nasledovných zmenách:

a) zmena zdravotného stavu, diagnózy, ukončenie života osoby, ktorej je pomoc určená

c) zmene kontaktných a iných údajov uvedených v profile človeka, ktorému je pomoc určená

d) zmena bankového účtu

 

6. Poplatky

OZ WellGiving strháva na dakujeme.sme.sk z daru poplatok vo výške 0-4% za každú transakciu,

Poplatok strh8vame na pokrytie mesačných poplatkov v bankách, hosting, účtovníctvo, poštovné a poplatky za internet. Práca na systéme dakujeme.sme.sk je realizovaná na dobrovoľníckej báze.

 

7. Použitie obchodnej značky

 

Organizácia súhlasí, aby jej logo, obchodné meno a slogan bolo zverejnené na dakujeme.sme.sk. Obchodná značka bude požívaná výlučne v spojení so stránkou www.dakujeme.sme.sk a operáciami na nej realizovanými.

 

8. Ukončenie spolupráce

Organizácia, fyzická osoba bude vylúčená zo systému dakujeme.sme.sk v nasledovných prípadoch:

a) organizácia zanikne, resp. osoba, ktorej je pomoc určená zomrie

b) organizácia, resp. fyzická osoba, zámerne poskytne OZ WellGiving pre dakujeme.sme.sk nepravdivé informácie

c) obsahom výzvy/ príbehu organizácie, resp. fyzickej osoby budú spolitizované témy, resp. nabádanie na hlasovanie vo voľbách, referende a pod.