Pravidlá poskytovania darov cez dakujeme.sme.sk

Občianske združenie WellGiving registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 16. 6. 2005 pod číslom 000-2017-028210, sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava sa venuje správe darcovského portálu www.dakujeme.sk. Darcom umožňuje darovať, rodinám a organizáciám, ktoré potrebujú pomoc, umožňuje osloviť darcov a získavať dary.

Dakujeme.sk je registrovane na Ministerstve vnútra ako verejná zbierka.

Príbehy a organizácie sú overené

Systém dakujeme.sk vám umožňuje darovať alebo získavať dary pre konkrétnych ľudí ako aj pre neziskovú organizáciu. Údaje a informácie o ľuďoch a organizáciách boli overené tímom združenia WellGiving na základe predložených oficiálnych dokumentov potvrdených Ministerstvom vnútra SR a bankou, v ktorej vedú svoj účet. V rozsahu predložených dokladov môžeme zaručiť, že údaje týkajúce sa žiadateľov o podporu sú korektné a presné. Žiadatelia berú na vedomie, že predložením nepravdivých údajov na seba preberajú zodpovednosť za prípadné negatívne následky.

Len vy určujete, kto váš dar dostane

Výber prijímateľa daru zostáva v plnej miere na darcovi. Správca stránky www.dakujeme.sme.sk nelimituje darcovi jeho výber medzi neziskovými organizáciami a fyzickými osobami, ktoré chce obdarovať. 

Použitie daru obdarovanými organizáciami

www.dakujeme.sme.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za to, ako organizácie vyzbierané peniaze použijú. Obdarovaný má možnosť použiť dar na iný účel ako pôvodne plánoval. Túto skutočnosť uvádzame z toho dôvodu, že obdarovanému sa nie vždy podarí získať celkovú cieľovú sumu potrebnú na naplnenie cieľa.

Poplatky

Systém www.dakujeme.sk si v rámci programu Darujte Viannoce neúčtuje žiadny poplatok z transakcií.

Ochrana osobných údajov

Ak si darca praje, aby jeho meno zostalo nezverejnené, rešpektujeme toto rozhodnutie a príjemcovi daru nebudú poskytnuté žiadne osobné údaje darcu.

Spôsob poukázania daru

Všetky prijaté dary po odpočítaní bankových poplatkov a transakčného poplatku budú zasielané prevodom na účty obdarovaných v prvý pracovný týždeň nasledujúceho mesiaca.

Minimálna výška finančného daru je 7 Eur. Maximálna výška daru je neobmedzená, závisí iba od rozhodnutia darcu. Dakujeme.sme.sk spracováva iba platby a dary poskytnuté online prostredníctvom www.dakujeme.sme.sk.

Vystavenie darovacej zmluvy

Správca stránky www.dakujeme.sk sa zaväzuje vystaviť darovaciu zmluvu na základe požiadavky darcu.

Zmena obsahu a funkcionalít stránky

www.dakujeme.sk sa plnej miere zaväzuje zabezpečiť plynulé fungovanie stránky. Vyhradzuje si právo upravovať a vypustiť ktorýkoľvek obsah stránky bez upozornenia. Zároveň si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť obsah týchto Pravidiel bez upozornenia.

Ukončenie spolupráce

Využívanie služieb poskytovaných dakujeme.sme.sk je možné kedykoľvek ukončiť.

Záverečné ustanovenie

Darca zaslaním finančného daru prehlasuje, že sa pozorne oboznámil s Pravidlami poskytovania darov cez dakujeme.sme.ska súhlasí s nimi.

Tieto pravidlá platia od 1. 1. 2007 a ich aktuálne znenie je zverejnené na www.dakujeme.sk.