Alžbetka n.o.

Alžbetka n.o.
Školská 4, Spišská Nová Ves, IČO: 35581131
Nezisková organizácia Alžbetka, n.o. so sídlom, Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves, ktorú založila Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, bola zaregistrovaná OÚ v Košiciach v registri neziskových organizácií dňa 12.8.2004. Aktivity neziskovej organizácie Alžbetka boli od roku 2004 zamerané na animáciu voľného času detí a mládeže zo sociálne slabých vrátane rómskych rodín z mesta a okolia, zvlášť počas prázdnin. Tieto aktivity sa zo začiatku uskutočňovali v kláštore sestier. Po dokončení rekonštrukcie objektu pre Krízové stredisko sa práca s deťmi sústredila práve tam. Krízové stredisko začalo svoju činnosť v roku 2006, v roku 2008 nezisková organizácia otvorila Zariadenie pre seniorov v Raslaviciach a v roku 2010 v priestoroch využívaných dovtedy pre potreby Krízového strediska zriadila Súkromnú materskú školu pre deti z mesta a okolia, nevynímajúc rómske etnikum. V súčasnosti ťažiskovou činnosťou neziskovej organizácie Alžbetka je práca s deťmi v krízovom stredisku, kde viac ako 90% tvoria deti rómskeho pôvodu.Do krízového strediska prichádzajú deti značne zanedbané po stránke telesnej, emocionálnej, sociálnej, ale hlavne po stránke náboženskej. Nevedia sa prežehnať, pomodliť, nehovoriac o sviatostiach. Rodičia im o Bohu nehovorili, lebo sami náboženstvo nepraktizujú. Doposiaľ realizované 1/16 Projekt: Bližšie k Bohu i k ľuďom Program: Romarenovabis-2016 Strana: 2/16 projekty:Rekonštrukcia budovy, výstavba detského integrovaného ihriska, nákup a inštalácia tepelného čerpadla na vykurovanie, projekty prevencie kriminality, zapojenie sa do grantového programu NDS - Hodina deťom, do programu Nadácie Orange - Darujte Vianoce,Nadácie SPP - programu Opora, Nadácie Ekopolis, Nadácie J&T. V roku 2006 na rekonštrukciu budovy prispelo aj Renovabis. V roku 2008 podporilo Renovabis nákup 9-miestneho motorového vozidla Fiat SCUDO.

Zoznam darcov