GDPR

 

     Chceme,  aby ste vedeli, že rešpektujeme Vaše právo na súkromie a snažíme sa o čo najväčšiu ochranu osobných údajov v súlade s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré vstúpilo do platnosti 25. 5. 2018 a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vaša dôvera je pre nás nesmierne dôležitá.


Zásady ochrany osobných údajov

 

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:

Názov: Občianske združenie dakujeme.sk so sídlom na Partizánskej 2, 811 03  Bratislava, zastúpené Adrianou Kemka, štatutárnou zástupkyňou, email: ad, telefón: +421 911 390 112

 

Pojmy:

Osobný údaj: Akékoľvek informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom darcovi, osobe podporujúcom dakujeme.sk a príbehy ľudí v ťažkých životných situáciách alebo osobe/osobách, ktorí vytvárali výzvu v našom systéme alebo pre koho bola výzva vytvorená. Je to údaj o osobe, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (ďalej tiež „údaje“ alebo „informácie“)

Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, realizuje spracovanie a nesie zaň zodpovednosť. Správcom osobných údajov je Občianske združenie dakujeme.sk.

Spracovateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo z poverenia správcu spracováva osobné údaje pre správcu. Spracovateľom osobných údajov je Občianske združenie dakujeme.sk.

Účel spracovania osobných údajov: vygenerovanie a zaslanie darovacej zmluvy, kontaktovanie zadávateľa výzvy kvôli doplneniu údajov vo výzve, overenie výzvy, posielanie materiálnej pomoci, zaslanie poďakovania darcom.

Právny základ

 

Aké osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje delíme podľa účelu vstupu do nášho systému/web stránky:

1.       Údaje o zadávateľovi výzvy (osoba, ktorá iniciuje pomoc vytvorením výzvy v systéme dakujeme.sk):

 

Meno a priezvisko

E-mailová adresa

Telefónne číslo

Dátum a čas poslednej zmeny profilu

Dátum a čas posledného prihlásenia na stránke www.dakujeme.sk

 

2.       Údaje o jednotlivcovi, ktorý potrebuje pomoc (vyplnené zadávateľom výzvy):

Meno a priezvisko

Diagnóza

Adresa

Číslo účtu

Účel použitia daru

Informácie obsiahnuté v príbehu

Fotografia/ kresba
 

3.       Údaje o darcoch (fyzická alebo právnická osoba, ktorá finančným darom podporila konkrétnu ním dobrovoľne zvolenú výzvu): Identita môže byť anonymná na základe rozhodnutia darcu, resp. darca môže uviesť svoju e-mailovú adresu, meno a priezvisko. Darca môže poskytnúť finančný dar na základe zmluvy, ktorú vystavíme na vyžiadanie prostredníctvom mailu kamila@dakujeme.sk. Pre tento účel budeme žiadať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

 

Nasledovné údaje sú zverejnené na stránke www.dakujeme.sk, ak s tým dotknutá osoba súhlasí:

Meno a priezvisko zadávateľa výzvy

Meno a priezvisko jednotlivca, pre koho je výzva napísaná

Príbeh – rozsah informácií uvádza zadávateľ výzvy

Dar – meno a priezvisko darcu, pokiaľ uviedol svoje meno a priezvisko do formulára a praje si zverejnenie.

 

Celkovo spracovávame nasledovné kategórie osobných údajov:

a.       Identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa.

b.      Elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa

c.       Iné elektronické údaje: IP adresa, cookies

d.      Citlivé osobné údaje: diagnóza podložená lekárskou správou

e.      Ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, účel použitia zbierky, história výziev, darov

 

Pôvod osobných údajov:

Spracovávame údaje poskytnuté pri vytváraní výzvy/ príbehu pomoci,  pri posielaní finančných darov, pri komunikácii v súvislosti s činnosťou našej organizácie, napríklad prihlásením k odberu newslettera a podobne.


Dĺžka spracovania osobných údajov:

Osobné údaje spracovávame:

  • Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (spravidla 5 rokov)
  • Po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti (účtovné doklady spravidla 5 rokov, daňové doklady spravidla 10 rokov)
  • Po dobu trvania nášho oprávneného záujmu na zasielanie informačných newsletterov. 


Osobné údaje sú nám poskytované z nasledovných dôvodov:

-          Údaje o zadávateľovi výzvy: v dôsledku registrácie a kontaktu

-          Údaje o jednotlivcovi, ktorý potrebuje pomoc: v dôsledku preverenia pravdivosti údajov zverejnených vo výzve a získania dôvery darcov (t.j. zabezpečenia, že ich dar bude poskytnutý osobe, ktorá pomoc skutočne potrebuje a na účel, ktorý uvádza).

-          Údaje o darcoch – v dôsledku transparentnosti mechanizmu darovania za účelom získania si dôvery darcov

 

Práva

Právo na informácie
Na požiadanie Vám zodpovedná osoba , t.j. kamila@dakujeme.sk podľa možnosti obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o Vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek našej snahe o správnosť a aktuálnosť údajov boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na opravu nepresných a doplnenia neúplných osobných údajov

Právo na výmaz osobných údajov

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.  Svoje právo môžete využiť kontaktovaním mailom na kamila@dakujeme.sk.

 

Posielanie údajov tretím stranám

Uvedomujeme si, že Vaše informácie sú cenné, a preto pokiaľ budú v našej starostlivosti, príjmeme všetky primerané technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia na ich ochranu proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú. K osobným údajom majú prístup spolupracovníci dakujeme.sk, ktorí sú viazani mlčanlivosťou a oboznámením sa s pravidlami zaobchádzania s osobnými údajmi podľa GDPR.

Údaje o darcoch a tvorcoch výziev neposkytujeme neposkytujeme tretím stranám a zverejňujeme iba s ich súhlasom. Údaje o jednotlivcoch, pre ktorých bola výzva vytvorená, poskytujeme tretím stranám iba v prípade ich výslovného súhlasu na účel a tomu subjektu, ktorý bol zadefinovaný (napr. materiálna pomoc atď.)

K osobným údajom môžu mať prístup aj nasledovné kategórie našich partnerov:

-          Poskytovatelia IT služieb a hostingu

-          Poskytovatelia platobných brán

-          Poverená osoba v mediálnej agentúre poskytujúca služby v oblasti marketingu, PR a reklamy


Osobné údaje mimo EÚ

Správca nemá úmysel odovzdávať osobné údaje do tretej zeme (mimo Európsky hospodársky priestor). Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú:

  • Partneri, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webstránok
  • Poskytovatelia IT služieb a hostingu
  • Poskytovatelia mailingových služieb


Spracovanie údajov o osobách mladších ako 16 rokov

Z dôvodu, že naša pomoc cez darcovský portál je sčasti smerovaná pomoci deťom, osobné údaje o nich zhromažďujeme a používame výhradne so súhlasom zákonného zástupcu.

 

Záver

Právne predpisy i naše spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webstránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať.