GDPR

Ochrana osobných údajov

 

 

     Chceme,  aby ste vedeli, že rešpektujeme Vaše právo na súkromie a snažíme sa o čo najväčšiu ochranu osobných údajov v súlade s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré vstúpilo do platnosti 25. 5. 2018 a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vaša dôvera je pre nás nesmierne dôležitá.

Zásady ochrany osobných údajov

 

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:

Názov: dakujeme.sk, OZ Wellgiving so sídlom na Partizánskej 2, 811 03  Bratislava, zastúpené Martinou Tvrdoňovou, riaditeľkou OZ Wellgiving. Mail: tvrdonova@dakujeme.sk, telefón: 0949 428 239

Pojmy:
Osobný údaj: Akékoľvek informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom darcovi, osobe podporujúcom dakujeme.sk a príbehy ľudí v ťažkých životných situáciách alebo osobe/osobách, ktorí vytvárali výzvu v našom systéme alebo pre koho bola výzva vytvorená. Je to údaj o osobe, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (ďalej tiež „údaje“ alebo „informácie“)

Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, realizuje spracovanie a nesie zaň zodpovednosť. Správcom osobných údajov je OZ Wellgiving – darcovský portál dakujeme.sk.

Spracovateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo z poverenia správcu spracováva osobné údaje pre správcu

Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takýmto dôvodom môže byť napríklad: vygenerovanie a zaslanie darovacej zmluvy, kontaktovanie tvorcu výzvy kvôli doplneniu údajov vo výzve, overenie výzvy, posielanie materiálnej pomoci, zaslanie poďakovaní darcom, atď.

Aké osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje delíme podľa účelu vstupu do nášho systému/web stránky:

1.       Údaje o zadávateľovi výzvy (človek, ktorý iniciuje pomoc vytvorením výzvy v systéme dakujeme.sk):

Meno a priezvisko

e-mailová adresa

Telefónne číslo

Dátum a čas poslednej zmeny profilu

Dátum a čas posledného prihlásenia na stránke www.dakujeme.sk

 

2.       Údaje o jednotlivcovi, ktorý potrebuje pomoc (vyplnené zadávateľom výzvy):

Meno a priezvisko

Diagnóza

Adresa

Číslo účtu

Informácie obsiahnuté v príbehu

 

3.       Údaje o darcoch (fyzická alebo právnická osoba, ktorá finačným darom podporila konkrétnu ním dobrovoľne zvolenú výzvu): identita môže byť anonymná na základe rozhodnutia darcu. Alebo môže uviesť svoju e-mailovú adresu, meno a priezvisko. Darca môže poskytnúť finančný dar na základe zmluvy. Pre tento účel budeme žiadať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Nasledovné údaje sú zverejnené na stránke www.dakujeme.sk, ak s tým dotknutá osoba súhlasí.

ü  Meno a priezvisko zadávateľa výzvy

ü  Meno a priezvisko jednotlivca, pre koho je výzva napísaná

ü  Príbeh – rozsah informácií uvádza zadávateľ výzvy

ü  Dar – meno a priezvisko darcu, pokiaľ uviedol svoje meno a priezvisko do formulára a praje si zverejnenie

Celkovo spracovávame nasledovné kategórie osobných údajov:

a.       Identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, atď.

b.      Elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa

c.       Iné elektronické údaje: IP adresa, cookies

d.      Citlivé osobné údaje: diagnóza podložená lekárskou správou

e.      Ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história výziev, darov

Pôvod osobných údajov:

Spracovávame údaje, ktoré nám poskytnete pri: vytváraní výzvy pre jednotlivca, ktorý potrebuje pomoc,  pri posielaní finančných darov, pri komunikácii v súvislosti s činnosťou našej organizácie, napríklad prihlásením k odberu newsletterov a podobne.

Ako dlho sú osobné údaje spracovávané

ü  Vaše osobné údaje sú spracovávané:
Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (spravidla 5 rokov)

ü  Po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti (účtovné doklady spravidla 5 rokov, daňové doklady spravidla 10 rokov)

ü  Po dobu trvania nášho oprávneného záujmu na zasielanie informačných newsletterov

 

Osobné údaje sú nám poskytované z nasledovných dôvodov:

-          Údaje o zadávateľovi výzvy: v dôsledku registrácie a kontaktu

-          Údaje o jednotlivcovi, ktorý potrebuje pomoc: v dôsledku preverenia výzvy a získaniu dôvery darcov

-          Údaje o darcoch – v dôsledku transparentnosti mechanizmu darovania za účelom získania si dôvery darcov

Práva

ü  Právo na informácie
Na požiadanie Vám tím dakujeme.sk podľa možnosti obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o Vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek našej snahe o správnosť a aktuálnosť údajov boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme. Kontaktovať nás môžete na adresách uvedených na webovej stránke www.dakujeme.sk v sekcii „Kontakty“, nachádzajúcej sa na hornej lište.

ü  Právo na prístup k osobným údajom

ü  Právo na opravu nepresných a doplnenia neúplných osobných údajov

ü  Právo na výmaz osobných údajov

ü  Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

ü  Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

 

ü  Právo na prenosnosť osobných údajov

ü  Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.  Svoje právo môžete využiť kontaktovaním darcovského portálu dakujeme.sk mailom na adresách uvedených na webovej stránke v sekcii „Kontakty“, nachádzajúcej sa na hornej lište.

 

Posielanie údajov tretím stranám

Uvedomujeme si, že Vaše informácie sú cenné, a preto pokiaľ budú v našej starostlivosti, príjmeme všetky primerané technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia na ich ochranu proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú. K osobným údajom majú prístup spolupracovníci dakujeme.sk, ktorí sú viazani mlčanlivosťou a oboznámením sa s pravidlami zaobchádzania s osobnými údajmi podľa GDPR.

Údaje o darcoch a tvorcoch výziev neposkytujeme neposkytujeme tretím stranám a zverejňujeme iba s ich súhlasom. Údaje o jednotlivcoch, pre ktorých bola výzva vytvorená, poskytujeme tretím stranám iba v prípade ich výslovného súhlasu na účel a tomu subjektu, ktorý bol zadefinovaný (napr. materiálna pomoc atď.)

K osobným údajom môžu mať prístup aj nasledovné kategórie našich partnerov:

-          Vedenie účtovníctva

-          Poskytovatelia IT služieb a hostingu

-          Poskytovatelia analytických služieb

-          Poskytovatelia platobných brán

-          Poverená osoba v mediálnej agentúre poskytujúca služby v oblasti marketingu, PR a reklamy

Osobné údaje mimo EÚ

Správca nemá úmysel odovzdávať osobné údaje do tretej zeme (mimo Europsky hospodársky priestor). Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú:

Partneri, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webstránok

Poskytovatelia IT služieb a hostingu

Poskytovatelia mailingových služieb

 

Spracovanie údajov o osobách mladších ako 16 rokov

Z dôvodu, že naša pomoc cez darcovský portál je sčasti smerovaná pomoci deťom, osobné údaje o nich zhromažďujeme a používame výhradne so súhlasom zákonného zástupcu.

Záver

Právne predpisy i naše spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webstránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať