Pravidlá poskytovania pomoci a spoluráce s ďakujem

Občianske združenie dakujeme.sk registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 3.10.2023 pod č. VVS/1-900/90-67239 so sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO 55698221 sa venuje správe darcovského portálu www.dakujeme.sk.
Darcom umožňuje darovať, rodinám a organizáciám, ktoré potrebujú pomoc, umožňuje osloviť darcov a získavať dary.

Dakujeme.sk je registrované na Ministerstve vnútra ako verejná zbierka pod číslom: SVS-OVS2-2021/035227-002  

Príbehy a organizácie sú overené

Systém dakujeme.sk vám umožňuje darovať alebo získavať dary pre konkrétnych ľudí ako aj pre neziskovú organizáciu. Údaje a informácie o ľuďoch a organizáciách boli overené tímom združenia  na základe predložených oficiálnych dokumentov potvrdených Ministerstvom vnútra SR a bankou, v ktorej vedú svoj účet. V rozsahu predložených dokladov môžeme zaručiť, že údaje týkajúce sa žiadateľov o podporu sú korektné a presné. Žiadatelia berú na vedomie, že predložením nepravdivých údajov na seba preberajú zodpovednosť za prípadné negatívne následky.

Len vy určujete, kto váš dar dostane

Výber prijímateľa daru zostáva v plnej miere na darcovi. Správca stránky www.dakujeme.sk nelimituje darcovi jeho výber medzi neziskovými organizáciami a fyzickými osobami, ktoré chce obdarovať. 

Použitie daru obdarovanými organizáciami

www.dakujeme.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za to, ako organizácie vyzbierané peniaze použijú. Obdarovaný má možnosť použiť dar na iný účel ako pôvodne plánoval.
Túto skutočnosť uvádzame z toho dôvodu, že obdarovanému sa nie vždy podarí získať celkovú cieľovú sumu potrebnú na naplnenie cieľa.

Ochrana osobných údajov

Ak si darca praje, aby jeho meno zostalo nezverejnené, rešpektujeme toto rozhodnutie a príjemcovi daru nebudú poskytnuté žiadne osobné údaje darcu.
Dakujeme.sk chráni osobné údaje podľa Nariadenia EÚ - GDPR.

 

Spôsob poukázania daru

Všetky prijaté dary po odpočítaní bankových poplatkov a transakčného poplatku budú zasielané prevodom na účty obdarovaných v prvý pracovný týždeň nasledujúceho mesiaca.

Výška daru závisí od rozhodnutia darcu. Dakujeme.sk spracováva iba platby a dary poskytnuté online prostredníctvom www.dakujeme.sk.

 

Vystavenie darovacej zmluvy

Správca stránky www.dakujeme.sk sa zaväzuje vystaviť darovaciu zmluvu na základe požiadavky darcu.

 

Zmena obsahu a funkcionalít stránky

www.dakujeme.sk sa plnej miere zaväzuje zabezpečiť plynulé fungovanie stránky. Vyhradzuje si právo upravovať a vypustiť ktorýkoľvek obsah stránky bez upozornenia.
Zároveň si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť obsah týchto Pravidiel bez upozornenia.

 

Ukončenie spolupráce

Využívanie služieb poskytovaných dakujeme.sk je možné kedykoľvek ukončiť.

 

Pravidlá spolupráce fyzických osôb a organizácií registrovaných na dakujeme.sk s OZ WellGiving

Občianske združenie dakujeme.sk, o.z. registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 3.10.2023 pod č. VVS/1-900/90-67239 so sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO 55698221 sa venuje správe a prevádzke darcovského portálu www.dakujeme.sk. Darcom umožňuje darovať, rodinám a organizáciám, ktoré potrebujú pomoc, umožňuje osloviť darcov a získavať dary.
OZ dakujeme.sk vlastní doménu dakujeme.sk, ktorú presmerováva na doménu dakujeme.sk.

Dakujeme.sk  je registrovane na Ministerstve vnútra  ako verejná zbierka. 

Nižšie uvedené body obsahujú pravidlá pre zapojenie sa fyzickej osoby alebo organizácie do systému dakujeme.sk a využívanie jeho služieb.

Vyplnením a zaslaním registračného formuláru organizácia, resp. fyzická osoba súhlasí s Pravidlami spolupráce s dakujeme.sk. Organizácia, resp. fyzická osoba sa následne stáva súčasťou registra.

Pravidlá spolupráce s dakujeme.sk platia od 1.1.2007 a ich aktuálne platné znenie je zverejnené na www.dakujeme.sk.

 

Nadobudnutie platnosti

Pravidlá spolupráce s OZ dakujeme.sk na stránke dakujeme.sk nadobúdajú platnosť pre organizáciu, resp. fyzickú osobu od dátumu prijatia e-mailovej notifikácie o registrácii od dakujeme.sk. Platnosť je na dobu neurčitú.

 

OZ dakujeme.sk sa zaväzuje:

Viesť zberný účet SK96 0900 0000 0052 0856 2267 v Slovenskej sporiteľni a zberný účet SK52 1100 0000 0029 4715 8619 v Tatra banke,
na ktoré prichádzajú všetky dary patriace organizáciám.

Poskytovať služby darcom, ktorí majú záujem darovať finančné prostriedky organizáciám prostredníctvom internet bankingu, kreditnej alebo debetnej karty na stránke www.dakujeme.sk.

Všetky dary prijaté na účty v bode 2.1. po odpočítaní bankových poplatkov a poplatku spojeného s nákladmi na správu stránky, ktorý zahŕňa internet, telefóny, účtovníctvo, poštovné, budú zasielané prevodom na účty organizácii, resp. fyzických osôb v prvý pracovný týždeň nasledujúceho mesiaca.

 

Podpora a potvrdenie o prijatí daru/-ov

OZ dakujeme.sk sa zaväzuje poslať potvrdenie o prijatí daru každému darcovi, ktorý realizoval platbu cez www.dakujeme.sk prostredníctvom e-mailu.

OZ dakujeme.sk poskytuje darcom technickú podporu prostredníctvom kontaktnej adresy kamila(zavináč)dakujeme.

Zodpovednosti organizácie

Organizácia, resp. fyzická osoba zodpovedá za obsah, ktorý predloží a následne je zverejnený na dakujeme.sk.

Organizácia je povinná informovať OZ dakujeme.sk o nasledovných zmenách:

a) zmena štatutárneho zástupcu organizácie

b) zmena právnej formy organizácie

c) zmene kontaktných a iných údajov uvedených v profile organizácie

d) zmena bankového účtu

Fyzická osoba je povinná informovať OZ dakujeme.sk o nasledovných zmenách:

a) zmena zdravotného stavu, diagnózy, ukončenie života osoby, ktorej je pomoc určená

c) zmene kontaktných a iných údajov uvedených v profile človeka, ktorému je pomoc určená

d) zmena bankového účtu

 

Poplatky

OZ dakujeme.sk strháva na dakujeme.sk z daru poplatok vo výške 0-4% za každú transakciu,

Poplatok strhávame na pokrytie mesačných poplatkov v bankách, hosting, účtovníctvo, poštovné a poplatky za internet. Práca na systéme dakujeme.sk je realizovaná na dobrovoľníckej báze.

 

Použitie obchodnej značky

Organizácia súhlasí, aby jej logo, obchodné meno a slogan bolo zverejnené na dakujeme.sk. Obchodná značka bude požívaná výlučne v spojení so stránkou www.dakujeme.sk a operáciami na nej realizovanými.

 

Ukončenie spolupráce

Organizácia, fyzická osoba bude vylúčená zo systému dakujeme.sk v nasledovných prípadoch:

a) organizácia zanikne, resp. osoba, ktorej je pomoc určená zomrie

b) organizácia, resp. fyzická osoba, zámerne poskytne OZ dakujeme.sk nepravdivé informácie

c) obsahom výzvy/ príbehu organizácie, resp. fyzickej osoby budú spolitizované témy, resp. nabádanie na hlasovanie vo voľbách, referende a pod.  

 

Záverečné ustanovenie

Darca zaslaním finančného daru prehlasuje, že sa pozorne oboznámil s Pravidlami poskytovania darov cez dakujeme.sk súhlasí s nimi.

Tieto pravidlá platia od 1. 1. 2007 a ich aktuálne znenie je zverejnené na www.dakujeme.sk.