Špeciálna škola - nádej pre Mateja

Špeciálna škola - nádej pre Mateja
Alternativna forma vzdelávania
Tatiana Čuteková
Matej Čutek
118 €
8%
Darovať
63
Dní do konca
1500 €
Cieľová suma

Obraciam sa na Vás, priatelia, so žiadosťou o pomoc pri zabezpečení alternatívnej formy vzdelávania pre môjho syna Maťka.
Maťko má 7 rokov a vo svojom detstve prechádza mnohými ťažkými obdobiami. Vyrastá spolu so svojou sestrou Leou (19r.), ktorá je z dôvodu psychiatrického ochorenia ŤZP, má schizoafektivnu poruchu, depresívne stavy. Obe deti sú v mojej starostlivosti. Ja som od r. 2018 matka samoživiteľka. Bola som v krízovom centre pre týrané matky s deťmi. Rozvedená som od mája 2019.
Náš príbeh začína v rodine s bývalým manželom závislým na alkohole, s ktorým mám 3 deti. Najstarší syn Filip (20 r.), žije t. č. s biologickým otcom a už niekoľko krát podstúpil proti alkoholickú liečbu, žiaľ bezúspešne. Dobrovoľne sa sám rozhodol žiť s otcom, aj keď mohol žiť s nami. Naša rodina sa musela rozdeliť, nakoľko závislosť bývalého manžela veľmi poznačila život nás všetkých. Nie je mojim cieľom písať o všetkých našich útrapách, aj keď sme toho prežili dosť. Každé dieťa má traumu a rôznu ujmu na celý život.
Mnoho vecí už nejde vrátiť späť a preto sa zo všetkých síl snažím vytvoriť šťastný a bezpečný domov Lei a Maťkovi. V súčasnosti riešim zabezpečenie alternatívnej formy primárneho vzdelávania nášho Maťka. Už v rannom detstve som spozorovala jeho anomálie v správaní a v prejavoch, v rôznych situáciách. Jeho nerovnomerný psychomotorický vývin, oslabenú pozornosť, rýchlu unaviteľnosť, poruchy pozornosti, syndróm ADHD sa postupne potvrdili pri následných psychologických a psychiatrických vyšetreniach.
Odporúčania odborníkov sa zhodujú v tom, že Maťko potrebuje alternatívnu formu vzdelávania, v menšom kolektíve, s prijatím jeho osobnosti v bezpečnom a povzbudzujúcom prostredí, ktoré podporí u dieťaťa zdravý psychomotorický vývin, so zameraním na jeho silné osobnostné predpoklady s láskavým a priateľským prístupom.
V okrese Martin, kde žijeme, sa nachádza Radostná škola, ktorá zabezpečuje vzdelávanie na princípoch slobodnej demokratickej školy Sumerhill. Táto forma vzdelávania nás veľmi upútala a je už takmer isté, že od septembra 2021, nastúpi Maťko ako prvák do tejto školy. No je to však podmienené platbou školného vo výške 300 eur/mesačne.
Keďže poberám sociálne dávky, vo forme opatrovateľského príspevku a prídavkov na dieťa, môžem pracovať len na polovičný úväzok, t. č. pracujem v zdravotníctve.
Naša finančná situácia nám postačuje len na základné úhrady a potreby – úhrada nájomného, stravné, doplatky za lieky, platba za záujmovú činnosť dieťaťa (Maťko vzhľadom na svoje pohybové danosti navštevuje triatlon). Uvedenú mesačnú platbu, nie som schopná sama zabezpečiť.
Veľmi by nám pomohla finančná pomoc, vo forme pravidelnej úhrady školného pre Maťka. Obrátila som sa aj na mnohých známych v našom okolí, ale zatiaľ bezúspešne. Oslovujem rôzne subjekty, aby sa mi podarilo finančne zabezpečiť vzdelanie pre môjho syna. Boli by sme Vám všetci veľmi povďační, keby sme aj s Vašou pomocou mohli začať spolu novú etapu života nášho Maťka.
ĎAKUJEME. S úctou Tatiana Čuteková

Špeciálna škola - nádej pre Mateja

Zoznam darcov a darov

Mirka Haviarová (24.09.2021) 16 €
Dúfam že pomôže.
Andrea Petrášová Petrášová (24.09.2021) 32 €
dar pri príležitosti menín (12.09.2021) 50 €
Martina Kotlárová (10.09.2021) 20 €
Vieme Vás podporiť aj oblečením a Legom po našom synovi. Smelo nás dámy z tímu môžu kontaktovať.