Nádej na nový a lepší začiatok pre rodinu Veroniky

Nádej na nový a lepší začiatok pre rodinu Veroniky
Nájomné
Agáta Križmová
Veronika Suchánek
0 €
0%
Darovať
33
Dní do konca
1000 €
Cieľová suma

Dobrý pocit na oblátku.
Vaše dary budeme znásobovať v pomere 1:1, maximálne však do výšky 50 eur na jeden dar a 230 eur pre jeden príbeh.
Veronika Suchánek je spolu so svojími dvomi maloletými deťmi - synom Marcelom (6r.) a dcérou Viktóriou (15m.) našou klientkou od 19.2.2021 (predtým bola klientkou Centra pre obnovu rodiny v Bratislave, Ševčenkova 21 a Krízového strediska Dúha v Bratislave).
Veronika je rozvedená, s manželom sa rozviedla v lete 2021, hlavným dôvodom rozvodu manželstva bola jeho drogová závislosť. Pani Veronika je na rodičovskej dovolenke, poberá rodičovský príspevok, prídavok na deti a výživné na deti v celkovej sume 200 Eur mesačne. Z predchádzajúceho vzťahu má dcéru Lauru (11r.), ktorá je zverená do striedavej starostlivosti rodičov, aktuálne býva so svojím otcom, pani Veronika sa s ňou pravidelne stretáva.
Spolupráca s pani Veronikou je na veľmi dobrej úrovni a to jednak so sociálnou pracovníčkou, ako aj psychologičkou, liečebnou pedagogičkou a vychovávateľom nášho zariadenia. Spoločne sa nám podarilo naplniť všetky ciele sociálnej práce, ktoré si stanovila pri nástupe do zariadenia.
Na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy má podanú žiadosť o obecný nájomný byt, ktorá bude v najbližšom období riešená v komisii. Aktuálne je zaradená v zozname žiadateľov, kde splnila všetky požadované podmienky.
Pani Veronika bola ako 8 - mesačná adoptovaná, ešte počas detstva sa rodičia rozviedli, neskôr bola umiestnená do ústavnej starostlivosti, nakoľko matka jej výchovu nezvládala. Jej adoptívna matka žije v Bratislave, v prenajatom 1 - izbovom byte, z dôvodu onkologického ochorenia je na invalidnom dôchodku, Veronika ju s deťmi navštevuje. S adoptívnym otcom nemá žiadny kontakt.
Pani Veronika sa snaží na sebe pracovať, začala sa učiť anglický jazyk, v budúcnosti by si chcela doplniť vzdelanie a pracovať ako kaderníčka - kozmetička.
V prípade, že jej bude pridelený obecný nájomný byt, pani Veronika využije finančné prostriedky na zaplatenie zábezpeky v sume 3 - násobku výšky nájomného, prípadne na zariadenie domácnosti. Pridelením a zariadením nájomného bytu získa rodiny stabilné bývanie, potrebné pre zdravý psychický a fyzický vývin detí.

Zoznam darcov a darov