ADAM

ADAM
deti a mládež
Vančurova 1, 91700 Trnava, IČO: 35607432

ADAM je občianske združenie s právnou subjektivitou s celoslovenskou pôsobnosťou, zaregistrované na MV SR dňa 27. marca 1996. Avšak prvá zakladajúca schôdza bola 9. februára 1996. Naša organizácia presadzuje a chráni záujmy našich členov, ktoré vedú k integrácii. Taktiež spolupracujeme s lekármi a s rôznymi mimovládnymi organizáciami, s ktorými sa na rôznych sympóziách a seminároch, ktoré aplikujeme v našej činnosti. Pomáha všetkým vytvárať predpoklady pre sebarealizáciu. Zapájame deti a mládež do kultúrnych, spoločenských i športových aktivít, čím podporujeme detskú tvorivosť a kreativitu. Našimi členmi sú deti a mládež do 18 rokov, ale i zdravé deti, ktoré rešpektujú stanovy ADAMu.

Zoznam darcov